ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης HALKIDIKI VOICE / METRON DESIGN STUDIO

SOTHRHS  γράφει: Σωτήρης Θωμαδάκης

Την πρώτη του ανακοίνωση εξέδωσε το προσωρινό ΔΣ της ΕΠΣΧ, με την οποία συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Το νέο ΔΣ (με θητεία μέχρι τον Φεβρουάριο 2017) θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την έναρξη των φετινών αθλητικών διοργανώσεων της Ένωσης, ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν καλύτερα ο χρόνος που χάθηκε.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της ΕΠΣΧ, που δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την επερχόμενη εκλογική διαδικασία και παραθέτει τα λοιπά θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

hvgifMEGALO

"Το Προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΣ Χαλκιδικής, έχοντας υπόψη:

1. την Απόφαση 109/2016 του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ,
2. τις κρίσιµες διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΣ Χαλκιδικής περί αρχαιρεσιών και, ιδίως, τις διατάξεις των Άρθρων 23, 30 & 32, παρ. 3 Καταστατικού ΕΠΣΧ,
3. τις διατάξεις του Αθλητικού Νόµου (Ν. 2725/1999), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα,
4. το Πρακτικό 5/02.09.2016 του Προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΣ Χαλκιδικής·
σ υ γ κ α λ ε ί
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωµατείων - µελών της, προκειµένου για την εκλογή νέας σύνθεσης τακτικού Διοικητικού Συµβουλίου µε θητεία έως το Φεβρουάριο 2017.

ΧΡΟΝΟΣ Δευτέρα, 19.09.2016, 19:00
Σε περίπτωση που δε διαπιστωθεί ύπαρξη απαρτίας την πρώτη φορά (Δευτέρα, 19.09.2016), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί αυτοδίκαια την ίδια ηµέρα (Δευτέρα, 19.09.2016) και ώρα 21:00 στον ίδιο τόπο και µε την ίδια Ηµερήσια Διάταξη, ανεξάρτητα από τον αριθµό των Σωµατείων τα οποία θα εκπροσωπηθούν.

ΤΟΠΟΣ
Συνεδριακό Κέντρο Επιµελητηρίου Χαλκιδικής, Πολυτεχνείου 58, 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

000000582

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος του Προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΣ Χαλκιδικής, Σταύρος ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ενώ η Έκτακτη Γενική συνέλευση διορίζει τρεις (3) γραµµατείς για την υπ’ ευθύνη τους τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών της µαζί µε τον Πρόεδρό της. Ως προς τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, την οποία διευθύνει προς τούτο ορισµένος δικαστικός λειτουργός.

Ηµερήσια Διάταξη
1ο ΘΕΜΑ Επικύρωση νοµιµοποιήσεων εκπροσώπων Σωµατείων & διαπίστωση απαρτίας
2ο ΘΕΜΑ Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3ο ΘΕΜΑ Προετοιµασία, διαδικαστικά ζητήµατα & διοργάνωση Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου 2016–2017
4ο ΘΕΜΑ Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα (11) τακτικών και έως έντεκα (11) αναπληρωµατικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΣ Χαλκιδικής και τριών (3) τακτικών και έως δύο (2) αναπληρωµατικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Κάθε Σωµατείο - Μέλος της ΕΠΣ Χαλκιδικής εκπροσωπείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση από έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωµατικό αντιπρόσωπο, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κάθε Σωµατείου και νοµιµοποιούνται ως αντιπρόσωποι µε την κατάθεση στην ΕΠΣ Χαλκιδικής, το αργότερο προ τριών (3) πλήρων ηµερών ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου, πρότυπο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Κάθε σωµατείο διαθέτει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση µία (1) ψήφο.
3. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή (τακτικοί & αναπληρωµατικοί) δύνανται να κατατίθενται από τα Σωµατεία - µέλη της ΕΠΣ Χαλκιδικής το αργότερο έως την 11.09.2016 και ώρα 20:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Χαλκιδικής. Οι υποψηφιότητες πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από πρόσφατο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων ότι δεν εµπίπτουν στα κωλύµατα και στους περιορισµούς του Παραρτήµατος «Α» του Κανονισµού Εφαρµογής Καταστατικού ΕΠΣΧ.

4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από το Προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο την 14.09.2016.
5. Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής, το οποίο περιλαµβάνει σε χωριστή ενότητα:
α. τα ονοµατεπώνυµα, κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινόµενων υποψηφίων ως τακτικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
β. τα ονοµατεπώνυµα, κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινόµενων υποψηφίων ως αναπληρωµατικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
γ. τα ονοµατεπώνυµα, κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινόµενων υποψηφίων ως τακτικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
δ. τα ονοµατεπώνυµα, κατά αλφαβητική σειρά, των προτεινόµενων υποψηφίων ως αναπληρωµατικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. Η εκλογή των µελών διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται µε ψηφοφορία από τα µέλη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της οποίας προΐσταται δικαστικός λειτουργός.
7. Κατά την ψηφοφορία, σηµειώνονται επί του ψηφοδελτίου µε σταυρό προτίµησης:
α. υποχρεωτικά, έντεκα (11) υποψήφιοι από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου,
β. έως πέντε (5) από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου,
γ. υποχρεωτικά, τρεις (3) υποψήφιοι από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
δ. έως δύο (2) από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

8. Ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό σταυρών προτίµησης από τον ως άνω αναφερόµενο για τα τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι άκυρο. Οµοίως, ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίµησης περισσότερους από τους αναφερόµενους για τις περιπτώσεις «β.» και «δ.» είναι επίσης άκυρο.
9. Μετά από τη διαλογή των ψηφοδελτίων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των αντίστοιχων οργάνων τους υποψήφιους που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση, παρουσία και του προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, οι υποψήφιοι που υποδεικνύονται ως αναπληρωµατικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά µέλη.
Με εκτίµηση, Ο Πρόεδρος Στ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - Ο Γεν. Γραµµατέας Χρ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ"0000000HV

Media

Halkidiki Voice / Metron Design Studio
Last modified onΣάββατο, 03 Σεπτεμβρίου 2016 01:16