Πρόσβαση Ανασφάλιστων και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

H Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Προποντίδας ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την πρόσβαση ανασφαλίστων στο δημόσιο σύστημα υγείας ότι σύμφωνα με το αρ. 33 του Ν. 4368/2016 “Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”, μεταβλήθηκε ο τρόπος πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πλέον η πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης των δημόσιων δομών είναι ελεύθερη, ενώ, η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός από τα φάρμακα υψηλού κόστους τα οποία συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.06.2014 (Β' 1753).

Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αρχίζει την 1η Αυγούστου 2016 σύμφωνα με την αρ.Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-16 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Με βάση τη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να τύχουν δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης οι πολίτες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ν. Προποντίδας προσκομίζοντας ΑΜΚΑ (όλων των μελών), αποδεικτικό έγγραφο ανάλογο της ιδιότητάς τους με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τις κατηγορίες 1-4 απαιτούνται και φορολογικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα καλούνται να προσέλθουν οι πολίτες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67%
2. Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων, όπως αυτές αποτυπώνονται στην υπουργική απόφαση Φ.11321/οικ.31102/1870/2013 (Β' 2906)
3. Άτομα που κατέχουν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου και ήταν σε ισχύ στις 4/4/16 και τα μέλη των οικογενειών τους
4. Άτομα που είχαν καταθέσει αίτηση για Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου πριν τις 4/4/16 και τα μέλη των οικογενειών τους
5. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτοι ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί σε τρίτους με δικαστική απόφαση
6. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν.4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς
7. Κρατούμενοι σε φυλακές και φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (ΝΠΔΔ)
8. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους
9. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
10. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, που είναι ανασφάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και οι αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3875/2010 (Α' 158)
11. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Για τις κατηγορίες 1-4 για τη συμμετοχή ή μη στη φαρμακευτική δαπάνη λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει ετησίως τις 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Για τις κατηγορίες 5-11 η συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη είναι μηδενική, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων.

Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400€ για μεμονωμένο άτομο και το ποσό των 3.600€ για το 1ο εξαρτώμενο μέλος (σύζυγο ή ανήλικο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600€ για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος, δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής αυτόματα. Η βάση για τη διασφάλιση της μηδενικής συμμετοχής είναι η διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.   

Οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες (ανασφάλιστοι) που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες στους οποίους κατά την συνταγογράφηση έχει επιβληθεί ποσό συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη μπορούν να υποβάλουν ένταση στην υπηρεσία του Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ν. Προποντίδας, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία συνταγογράφησης.

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Προποντίδας, τηλέφωνο 2373350266